วันนี้(18 มิถุนายน 2563) เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการและเหรัญญิก คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเหรัญญิก คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ และคุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการ ร่วมในพิธีมอบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ดังนี้

1.เครื่องใส่ท่อช่วยหายใจระบบวีดีทัศน์ (Video Laryngoscope) จำนวน 1 เครื่อง

2.ชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย (PPE Tyvek) จำนวน 60 ชุด

3.หน้ากากอนามัย FFP2 จำนวน 500 ชิ้น

4.Face Shield จำนวน 30 อัน

5.ถุงมือยาง จำนวน 1,000 คู่

6.ถุงคลุมรองเท้า จำนวน 100 คู่

รวม 6 รายการ คิดเป็นมูลค่าทัง้สิ้น 142,500 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีพันเอกหญิง รองศาสตราจารย์ ปริยนันทน์ จารุจินดา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พร้อมด้วยพันเอกหญิง จริยา เกตุแก้ว ผู้อำนวยการกองเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมรับมอบ ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ