Pin It

    วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ "ธารน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19" นำโดยคุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ คุณนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการ และผู้บริหารมูลนิธิฯ เข้าพบคุณนันทวรรณ ชื่นศิริ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เพื่อมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 (ประกอบไปด้วย หน้ากากอนามัย ปรอทวัดไข้ และเจลแอลกอฮอล์) จำนวน 30,000 ชุด มูลค่า 1,050,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาท) เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
   จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันและเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดทำอาหารกล่องและเครื่องอุปโภคบริโภคแจกจ่ายให้แก่ประชาชนตามชุมชนต่าง ๆ โดยได้ประสานงานกับสำนักงานเขตและองค์กรอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง
    โอกาสนี้ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารกล่าวขอบคุณมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งที่ให้การช่วยเหลือภาครัฐในด้านการทำงานสังคมสงเคราะห์และงานบรรเทาสาธารณภัยมาโดยตลอด รวมทั้งยังสนับสนุนชุดของขวัญวันเด็ก ประจำวันเด็กแห่งชาติทุกปี สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและภาคประชาสังคม ซึ่งนายกรัฐมนตรีย้ำว่า ช่วงเวลาเช่นนี้เป็นโอกาสสำคัญที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกันในทุกภาคส่วน ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน จะต้องไม่ทิ้งใครเอาไว้ ช่วยเหลือกันด้วยความปรารถนาดี และจะนำอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ไปแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนต่อไป (ข้อมูลจากข่าวทำเนียบรัฐบาล)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All