มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับมอบเงินบริจาคร่วมรับมอบเงินบริจาคจากคุณวิชชา พนาจารย์พร้อมครอบครัว บริจาคในนามบริษัท จินเจนฟู้ดโปรดัคส์ จำกัด เพื่อสมทบทุนงานสาธารณกุศลของมูลนิธิฯ(13 กุศล) 

 

Pin It

             เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยคุณธนา เสนาวัฒนกุล กรรมการ, คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ, คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการและรองเหรัญญิก, คุณนิพนธ์ ลีละสิธร กรรมการ, คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการ, คุณธฤต โอภาสวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการ, คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการ และคุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิฯ ร่วมรับมอบเงินบริจาคจากคุณวิชชา พนาจารย์พร้อมครอบครัว บริจาคในนามบริษัท จินเจนฟู้ดโปรดัคส์ จำกัด จำนวน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) เพ่ื่อสมทบทุนงานสาธารณกุศลของมูลนิธิฯ(13 กุศล) ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All