×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ถวายเงินร่วมเป็นเจ้าภาพในการสร้างอาคารเรียนเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม ณ ตึกสัมฤทธิ์วิทยาการ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

Pin It

               วันนี้ (3 ธันวาคม 2561) เวลา 08.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานและกรรมการเลขาธิการ, คุณสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบ, คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ, คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการและรองเหรัญญิก, คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ, คุณสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการ, คุณนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการ, คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการ, คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการ และคุณวันชิด ศิรสีห์ ผู้ช่วยผู้จัดการมูลนิธิฯ เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เพื่อถวายเงินร่วมเป็นเจ้าภาพในการสร้างอาคารเรียนเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม เป็นเงินจำนวน 1,000,000 บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน) ณ ตึกสัมฤทธิ์วิทยาการ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

{gallery}Media/Donor/2018/03122018{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week