มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับมอบเงินบริจาค จากคุณณรงฤทธิ์-คุณอัจฉรา ไพฑูรย์วัฒนกิจ บริจาคในนาม บริษัท ชินวงศ์ฟู้ด จำกัด เพื่อสมทบกองทุนสาธารณกุศลของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

         เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิก คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ และคุณอรัญ เอี่ยมสุรีย์ ผู้ช่วยกรรมการเลขาธิการ ร่วมในพิธีรับมอบเงินบริจาค จากคุณณรงฤทธิ์-คุณอัจฉรา ไพฑูรย์วัฒนกิจ บริจาคในนาม บริษัท ชินวงศ์ฟู้ด จำกัด เป็นเงินจำนวน 200,000 บาท(สองแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบกองทุนสาธารณกุศลของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง