วันนี้ (24 ตุลาคม 62) เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง ส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้างอนาคตเด็กไทย” นำโดยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ พร้อมด้วยคุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการ และคุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา (ทุนสัญจร) แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาในส่วนภูมิภาค 7 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์ ลำปาง น่าน พะเยา เชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่ รวม 52 สถาบัน จำนวน 260 ทุน รวมงบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษา (ทุนสัญจร) ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 2,180,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาท) เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม สร้างอนาคตของตนเองและครอบครัว เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ พร้อมแจกชุดเครื่องเขียน ประกอบด้วย สมุด ดินสอและไม้บรรทัด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เยาวชน โดยมีนายนิธิวัชร์ ศิรโภคาวิโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายสมหวัง พึ่งทรัพย์ชัยกุล ประธานมูลนิธิร่วมใจจังหวัดแพร่ ร่วมในพิธี ณ หอประชุมนพรัตน์ โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่

         โครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง ส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้างอนาคตเด็กไทย” มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาในระดับชั้นประถม ทุกระดับปีสุดท้าย คือ ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา และทุนต่อเนื่องในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ตลอดจนทุนการศึกษาในส่วนภูมิภาค (ทุนสัญจร) เพื่อให้ครบวงจรการสนับสนุนเงินทุนการศึกษา รวมงบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 17,745,000 บาท (สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)