สมัครสมาชิกใหม่ สมาชิกเข้าสู่ระบบ 
Mega kalitede bir porno porno sitesi ararken megaseks diye bir siteyle karsilastim googlede megaseks yazdim birde baktim tam istedigim gibi maga kalitede bir porno izleme sitesi gordum ve porno video seyretmeye basladim. Gercekten icerik konusunda epey bir zengin bir site olduguna kanaat getirdim ve devamli girmeye basladim gunluk olarak porno videolarin guncelledigini gordum daha sonra bu makaleyi yazmaya karar verdim bence en kaliteli site megaseks.net tir.
ท่านกำลังอยู่ที่ > หน้าหลัก เกี่ยวกับมูลนิธิ ข้อมูลแผนก สังคมสงเคราะห์
Thu 18 Oct 2018
สังคมสงเคราะห์ PDF พิมพ์ อีเมล
( 0 Votes )เปิดอ่านทั้งหมด : 16321 ครั้ง
เขียนโดย webmaster   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๑๑ น.

แบ่งปันข้อความนี้

กิจกรรมในด้านสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

 

1.  โครงการแจกอุปกรณ์การศึกษาเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

          จัดหาสมุด ดินสอ และบรรทัด พร้อมพิมพ์คำขวัญวันเด็ก หรือข้อความที่เห็นว่าเหมาะสมและมีความหมายลงบนปกสมุด    เพื่อแจกจ่ายให้แก่เด็กนักเรียนทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร, ปริมณฑล และในส่วนภูมิภาค ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่รัฐบาลกำหนดวันเด็กแห่งชาติขึ้นเมื่อปี 2502 เป็นต้นมา  และยังได้มอบสมุด ดินสอ และบรรทัดจำนวนหนึ่ง ผ่าน ฯพณฯนายกรัฐมนตรี เป็นประจำทุกปี

 

2.  โครงการมอบทุนการศึกษาประจำปี

2.1  ทุนการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา

            มูลนิธิฯได้มอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 40 ปีมาแล้ว  โดยคัดเลือกนักเรียนที่ขาดแคลนร้อยละ 2 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียน เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีหนังสือขอความอนุเคราะห์มายังมูลนิธิฯ  ซึ่งในแต่ละปี มูลนิธิฯ แจกประมาณ 1,350 ทุนๆ ละ 1,000.-บาท 

2.2  ทุนการศึกษาทุกระดับปีสุดท้าย  มอบ ณ ที่ทำการมูลนิธิฯ (กำหนดมอบในช่วงเดือนสิงหาคม)

            มูลนิธิฯได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่อยู่ในระหว่างการศึกษาระดับปีสุดท้าย เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี 2532 เป็นต้นมา โดยจะคัดเลือกจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในเขตกรุงเทพฯและจังหวัดใกล้เคียง รวมมอบในแต่ละปี  96 สถาบัน  จำนวน  400 ทุน  รวมเป็นเงิน  4,000,000.-บาท

 2.3  ทุนการศึกษาทุกระดับปีสุดท้าย[ทุนสัญจร] (กำหนดมอบหลังจากมอบทุน ณ ที่ทำการมูลนิธิฯแล้ว ในช่วงเดือนสิงหาคม)   

            มูลนิธิฯ ได้เริ่มดำเนินงานโครงการนำร่องมอบเงินทุนสัญจรในส่วนภูมิภาคในปี 2542 โดยเดินทางไปมอบด้วยตนเอง ซึ่งจะพิจารณาจังหวัดที่เหมาะสมในการเป็นจุดศูนย์รวม ให้สถาบันการศึกษาในจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมารับได้สะดวก รวมมอบในแต่ละปี  33 สถาบัน จำนวน 121 ทุน รวมเป็นเงิน  1,220,000.-บาท 

 โดยแบ่งตามระดับชั้นการศึกษา ดังนี้.-

1.  ระดับอุดมศึกษา  (ปริญญาตรี)    จำนวน   21 สถาบัน  รวม  105  ทุนๆ ละ  20,000.-บาท =  2,100,000.-บาท  

2.  ระดับอาชีวศึกษา     (ปวส.)       จำนวน  26 สถาบัน  รวม  104  ทุนๆ ละ  10,000.-บาท =  1,040,000.-บาท    

3.  ระดับอาชีวศึกษา     (ปวช.)       จำนวน  26 สถาบัน  รวม  104  ทุนๆ ละ    8,000.-บาท =     832,000.-บาท    

4.  ระดับมัธยมศึกษา    (ม.6)         จำนวน  28 สถาบัน  รวม  104  ทุนๆ ละ    7,000.-บาท =     728,000.-บาท       

5.  ระดับมัธยมศึกษา    (ม.3)         จำนวน  26 สถาบัน  รวม  104  ทุนๆ ละ    5,000.-บาท =     520,000.-บาท         

                                              จำนวน  129 สถาบัน รวม  521 ทุน  คิดเป็นเงินทั้งสิ้น   5,220,000.-บาท

2.4  โครงการทุนการศึกษาต่อเนื่อง (กำหนดมอบในช่วงเดือนกรกฎาคม)

            มูลนิธิฯ ได้เริ่มดำเนินงานโครงการสนับสนุนเงินทุนการศึกษาต่อเนื่องในปีการศึกษา 2552 โดยจะคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

โดยแบ่งตามระดับชั้นการศึกษา ดังนี้.-

            1.         ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ม.1 - ม.3             จำนวน 20 ทุน      ทุนละ      7,000.-บาท ต่อปี

            2.         ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ม.4 - ม.6         จำนวน 20 ทุน      ทุนละ    10,000.-บาท ต่อปี

            3.         ระดับอาชีวศึกษา ปวช. ปี 1 - ปี 3                 จำนวน 20 ทุน      ทุนละ    10,000.-บาท ต่อปี

            4.         ระดับอาชีวศึกษา ปวส. ปี 1 - ปี 2                 จำนวน 20 ทุน      ทุนละ    20,000.-บาท ต่อปี

            5.         ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ปี 1 - ปี 4        จำนวน 10 ทุน      ทุนละ    25,000.-บาท ต่อปี

            6.         ทุนอื่นๆ  ในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)      

            6.1       คณะที่มีหลักสูตร  5 ปี                               จำนวน  6 ทุน        ทุนละ   25,000.-บาท ต่อปี

            6.2       คณะที่มีหลักสูตร  6 ปี                               จำนวน  4 ทุน        ทุนละ   25,000.-บาท ต่อปี

 

3.  โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลน

            มูลนิธิฯ ได้จัดตั้งโครงการอาหารกลางวันระบบเงินทุนหมุนเวียนขึ้นในปี 2529 เพื่อมอบให้กับโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ ที่ขาดแคลนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนที่ยากจนได้รับประทาน  โดยโรงเรียนจะต้องเสนอโครงการที่จะดำเนินงานมายังมูลนิธิฯ เพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนตามโครงการฯ ที่เสนอมา  ทั้งนี้ วงเงินที่มูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนตั้งแต่  10,000 - 20,000.-บาท        หลังจากดำเนินงานโครงการฯ แล้ว ภายใน 6 เดือนโรงเรียนจะต้องรายงานผลฯ มายังมูลนิธิฯ เพื่อทราบ และหากมีโอกาส ทางมูลนิธิฯ จะดำเนินการเยี่ยมชมโครงการฯ ของโรงเรียนที่ได้รับเงินทุน

4.  โครงการสนับสนุนงานออกค่ายอาสาพัฒนา โดยผ่านนิสิต นักศึกษา       

            มูลนิธิฯ สนับสนุนข้าวสารและสิ่งของอื่นๆ ให้แก่นิสิต นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ที่ขอรับความอนุเคราะห์ เพื่อดำเนินงานออกค่ายบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาชนบท ชุมชน โรงเรียนต่างๆ ในถิ่นทุรกันดาร

5.  โครงการสนับสนุนเงินทุนสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ขาดแคลนแก่โรงพยาบาลต่างๆ

            มูลนิธิฯ ให้การสงเคราะห์เงินผู้ป่วยที่ขาดแคลนตามโรงพยาบาล, ศูนย์อนามัยต่างๆ ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคตั้งแต่ปี 2512 เป็นต้นมา โดยหน่วยงานที่ได้รับเงินทุนสงเคราะห์จะเป็นผู้พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลน และต้องส่งรายงานให้มูลนิธิฯ ทราบ เป็นประจำทุกเดือน


6.  โครงการสนับสนุนข้าวสารแก่หน่วยงานต่างๆ 

            มูลนิธิฯ สนับสนุนข้าวสารรายเดือนให้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่ขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิฯ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เช่น สถานีตำรวจนครบาลต่างๆ , บ้านพักฉุกเฉิน, สหทัยมูลนิธิ ฯลฯ  โดยให้การสนับสนุนตั้งแต่ปี 2523 เป็นต้นมา   

7.  โครงการเยี่ยมเยียนผู้ต้องโทษและจัดเลี้ยงอาหารคนชรา  เด็กและเยาวชน ผู้ตัองห้าม และคนชรา เนื่องในเทศกาลตรุษจีน

            ในช่วงเทศกาลตรุษจีนของแต่ละปี มูลนิธิฯ ได้จัดหาของใช้ประจำวัน พร้อมด้วยเงินสดไปแจกจ่ายแก่ผู้ต้องขัง, เด็กและเยาวชน, ผู้ต้องห้ามในสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และจัดเลี้ยงอาหารคนชรา ณ สถานสงเคราะห์ฯ โดยดำเนินงานมาไม่ต่ำกว่า 40 ปีแล้ว ซึ่งการเยี่ยมเยียนเป็นทางหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ

 
โดยแบ่งตามรายการ ดังนี้.-

                        7.1  ผู้ต้องขังตามเรือนจำ/ทัณฑสถานต่างๆ  ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง  รวม  24 แห่ง    โดยติดต่อประสานงานกับกรมราชทัณฑ์    ด้วยการมอบเงินสดให้แก่ผู้ต้องขังคนละ 50.-บาท  พร้อมด้วยของใช้ประจำวันที่มีราคาประมาณชุดละ  50.-บาท 

                        7.2  เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ รวม 9 แห่ง โดยติดต่อประสานงานกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน   กระทรวงยุติธรรม ด้วยการมอบเงินสดให้แก่เด็กและเยาวชนฯ คนละ  50.-บาท   พร้อมด้วยของใช้ประจำวันที่มีราคาประมาณชุดละ  50.-บาท   

                        7.3  ผู้ต้องห้ามในสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยติดต่อกับแผนกควบคุมต้องห้าม สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  ด้วยการมอบเงินสดให้แก่ผู้ต้องห้าม คนละ  100.-บาท 

                        7.4  คนชราในสถานสงเคราะห์ รวม 3 แห่ง โดยได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิจีนอีก 4 แห่ง ร่วมดำเนินงานด้วย   ซึ่งจะมีการมอบเงินอั่งเปาให้คนละ 100.-บาท พร้อมสิ่งของ ราคาประมาณชุดละ  40.-บาท  และจัดเลี้ยงอาหาร(โต๊ะจีน)แก่คนชราในสถานสงเคราะห์     ซึ่งในแต่ละปี มูลนิธิฯ จะบริจาคเงินให้กับสถานสงเคราะห์คนชราทั้ง  3 แห่งด้วย


8.  โครงการสงเคราะห์อันเนื่องมาจากงานประเพณีทิ้งกระจาด 

            มูลนิธิฯ จะจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดเป็นประจำทุกปี เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ดวงวิญญาณที่ล่วงลับในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ตามจันทรคติฝ่ายจีน  ในส่วนของมูลนิธิฯ ได้ถือวันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่ง ที่จะต้องปฏิบัติโดยการนำข้าวสาร หมวกสาน บะหมี่ ของใช้ต่างๆ และอื่นๆ ซึ่งผู้มีจิตศรัทธานำมาบริจาคที่มูลนิธิฯ เป็นจำนวนมาก

            8.1   แจกจ่ายเครื่องอุปโภค-บริโภค ณ สุสานมูลนิธิฯ ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

            มูลนิธิฯ ได้จัดเตรียมเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน  5,000 ชุด เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนที่มารอรับ โดยเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี

            8.2   แจกจ่ายเครื่องอุปโภค-บริโภค ณ ที่ทำการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

            มูลนิธิฯ ได้นำสิ่งของจากการบริจาคในแต่ละปีไม่ต่ำกว่าสามหมื่นชุด  โอกาสเดียวกัน ยังได้นำข้าวสารจำนวน 700 กระสอบ โดยมอบผ่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อแจกจ่ายแก่ลูกจ้างที่มีรายได้น้อย และโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร  คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่าปีละ 10 ล้านบาท

 

 

9.  โครงการส่งเสริมบำรุงศาสนา  มูลนิธิฯ จะมอบข้าวสารและเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนอุปกรณ์การเรียนต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้แก่วัดวาอาราม ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ฯลฯ และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อร่วมบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา  

10.  โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาครอบครัว 

            มูลนิธิฯ จะมีนักสังคมสงเคราะห์และเจ้าหน้าที่ประจำแผนกสังคมฯ ทำหน้าที่สัมภาษณ์ประวัติ  พร้อมทำการเยี่ยมบ้านเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ โดยปัจจัยในการสงเคราะห์เช่น เงินสด ข้าวสาร เครื่องอุปโภค-บริโภค  เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ  ซึ่งปัจจุบันนี้  มูลนิธิฯได้ให้การสงเคราะห์ข้าวสารและอื่นๆ แก่ผู้ประสบปัญหาอยู่เป็นประจำทุกเดือน  จำนวนประมาณ  270 ราย  หรืออีกกรณีหนึ่ง ผู้ประสบปัญหาที่ลงข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ หากอยู่ในกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล ก็จะส่งเจ้าหน้าที่ออกหน่วยให้การช่วยเหลือและสงเคราะห์  กรณีที่อยู่ต่างจังหวัด ก็ขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการช่วยนำมอบเงินและเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ผู้ประสบปัญหาหากเห็นควร

11.  โครงการสนับสนุนจัดงานวันที่ระลึกคนพิการ 

            มูลนิธิฯ ให้ความร่วมมือกับสภาสังคมสงเคราะห์ในการจัดงานวันที่ระลึกคนพิการ โดยมูลนิธิฯ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานฝ่ายจัดหาของขวัญและปฐมพยาบาล และในทุกปีจะจัดหาของขวัญจำนวน 4,000 ชุด เพื่อแจกจ่ายให้แก่คนพิการที่มาร่วมงาน คิดเป็นจำนวนเงิน  800,000.-บาท(แปดแสนบาทถ้วน)     

12.  การสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ

       เป็นการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ทั้งภัยจากธรรมชาติและภัยที่เกิดจากความประมาทและอื่นๆ  ของมนุษย์คือ....

            12.1  สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัย   มูลนิธิฯ จะประสานงานกับเขต หรืออำเภอในแต่ละท้องที่เกิดอัคคีภัย เพื่อดำเนินการลงทะบียนจำนวนผู้ประสบภัย  โดยจะจ่ายเงินสงเคราะห์ตามข้อเท็จจริง คนละ  1,000.-บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคครอบครัวละ  1 ชุด (ราคาประมาณชุดละ 1,000.-บาท)  ในกรณีการสงเคราะห์เครื่องอุปโภคบริโภคจะมีสมาคม มูลนิธิอื่นๆ ร่วมนำสิ่งของแจกจ่ายด้วย    

*  มูลนิธิฯ จะทำอาหารแจกจ่ายแก่ผู้ประสบอัคคีภัยที่มีเป็นจำนวนมาก ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

            12.2  สงเคราะห์ผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัย  ภัยดังกล่าวที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งมักสร้างความเสียหายให้แก่ราษฎรทั้งทรัพย์สิน เงินทอง ไร่นา ผลิตผลทางการเกษตรและกินเนื้อที่อย่างกว้างขวาง  การสงเคราะห์จึงค่อนข้างยาก  จึงต้องขอความร่วมมือกับเจ้าของพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นจังหวัด อำเภอ ตำบล เทศบาลและอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้ช่วยสำรวจคัดเลือกกำหนดจุดที่จะไปสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพร้อมจำนวนครอบครัว  จำนวนสิ่งของที่จะแจกตามความจำเป็นและเห็นควร  โดยประสานงานกับมูลนิธิ สมาคมในจังหวัดด้วย

            12.3  สงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว  มูลนิธิฯ ได้ดำเนินงานมาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 43 ปีแล้ว  โดยจัดหาผ้าห่มกันหนาวเพื่อแจกจ่ายแก่ผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดารทั่วภูมิภาคเป็นประจำทุกปี   ซึ่งจะประสานงานกับมูลนิธิประจำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ภาครัฐ  ช่วยในการสำรวจพื้นที่ที่เห็นควรและเหมาะสมในการแจกจ่าย และบางโอกาสยังได้สนับสนุนแก่หน่วยงานต่างๆ ที่ขอมา    

โดยแบ่งการปฏิบัติงานเป็น  2 ประเภท ดังนี้.-

            12.3.1   เดินทางไปแจกจ่ายด้วยตนเอง  จะมีเครื่องอุปโภค-บริโภคพร้อมผ้าห่มกันหนาวไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ยากไร้  ราคาประมาณชุดละ  550.-บาท  

            12.3.2   มอบผ่านสมาคม มูลนิธิการกุศลต่างๆ  ด้วยการเป็นตัวแทนในการแจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวพร้อมด้วยเสื้อผ้าเก่า  ราคาประมาณชุดละ 210.-บาท

            12.4 สงเคราะห์ผู้ประสบภัยแล้ง ในปี 2542 มูลนิธิฯ ได้เริ่มโครงการจัดสร้างถังบรรจุน้ำ ขนาด 20,000 ลิตร เพื่อการบริโภคในถิ่นทุรกันดารทางภาคอีสานและภาคเหนือ  และยังได้ขยายโครงการฯ ไปยังพื้นที่ภาคกลางเมื่อปี 2552 โดยสรุป ณ เดือนกันยายน 2555 ดำเนินการสร้างไปแล้ว รวม 37 จังหวัด จำนวน  84 แท้งค์ 

            12.5  สงเคราะห์เงินฌาปนกิจศพแก่ญาติผู้เสียชีวิตจากสาธารณภัยต่างๆ รายละ 10,000.-บาท  

       โดยการติดต่อขอรับเงินกับมูลนิธิฯ นั้น ญาติของผู้เสียชีวิตจะต้องมีหลักฐานใบมรณะบัตรมาแสดง พร้อมด้วยสำเนา-บัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับเงิน (ในกรณีของผู้บาดเจ็บ มูลนิธิฯ จะพิจารณาความเหมาะสม หากเห็นควรจะมอบเงินปลอบขวัญให้ รายละ 1,000.-บาท)

13.  โครงการจัดสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร  

            ในปี 2549 มูลนิธิฯ ได้เริ่มโครงการจัดสร้างพร้อมมอบศาลาที่พักผู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   และยังขยายโครงการฯ ไปยังส่วนภูมิภาคเมื่อปี 2551 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ต้องประสบปัญหาเรื่องแสงแดดและน้ำฝนในช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในระดับหนึ่ง โดยสรุป ณ เดือนกันยายน 2555  ดำเนินการสร้างไปแล้ว รวม  22 จังหวัด  จำนวน 50 หลัง

14.  โครงการสนับสนุนเงินก่อสร้างอาคารโรงเรียนจีนทั่วประเทศ

            มูลนิธิฯ ได้สนับสนุนเงินก่อสร้างอาคารโรงเรียนจีนมาเป็นระยะเวลานานแล้ว โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสม  ซึ่งงบประมาณดังกล่าว มูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนตั้งแต่ 100,000.-บาท จนถึงปัจจุบันนี้เพิ่มวงเงินเป็นจำนวน  400,000 - 500,000.-บาท

15.  โครงการแจกเครื่องอุปโภค-บริโภคตามชุมชนต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร

            มูลนิธิฯ จะพิจารณาถึงความจำเป็นตามสถานการณ์ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบความเดือดร้อน  ด้วยการแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคตามชุมชนต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร

16.  โครงการฟอกไตฟรี ร่วมกับโรงพยาบาลหัวเฉียว

            มูลนิธิฯ จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย โดยจะต้องมีการสัมภาษณ์ เพื่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ป่วย พร้อมทั้งจะต้องดำเนินการเยี่ยมบ้านและติดตามผลเป็นระยะ  ทั้งนี้ ผู้ป่วยที่จะขอรับการช่วยเหลือจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้นั้น จะต้องพิจารณาตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด และมูลนิธิฯ จะส่งรายชื่อผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลหัวเฉียวเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ปรับปรุงล่าสุด วันพุธที่ ๐๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕:๑๑ น.
 

กิจกรรมที่จะมาถึง

ฉลองบรรลุธรรมหลวงปู่ วันที่ 21-26 พ.ค. 2561


Copyright © 2009 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง / 華 僑 報 德 善 堂 / POH TECK TUNG FOUNDATION. All rights reserved.
OpenSource by :
Joomla.org

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 326 ถนนเจ้าคำรพบรรจบกับถนนพลับพลาไชย แขวงป้อมปราบฯ กรุงเทพ 10100
โทรศัพท์0-2225-0020, 0-2225-3211, 0-2623-0545-52 โทรสาร 0-2226-2567


Poh Teck Tung Foundation 326 Chao Kam Rop Road., Pomprabsatrupai Bangkok 10100
Tel: 0-2225-0020, 0-2225-3211, 0-2623-0545-52 Fax: 0-2226-2567

TwitterTwitter FaceBookFacebook