×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

       วันนี้ (7 พ.ย. 62) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน คุณศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนยากจน จำนวน 6 ครัวเรือน ประกอบอาชีพ ค้าขายส้มตำ จำนวน 3 ครัวเรือน อาชีพค้าขายขนมไทย อาชีพช่างไม้ และอาชีพค้าขายพวงมาลัย/ดอกไม้สด รวมอุปกรณ์ที่มอบ จำนวน 59 รายการ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 82,390 บาท (แปดหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยมีคุณอุทัย ทองเดช ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน พร้อมด้วยคุณเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธีมอบ ณ อาคารศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร สำนักงานเกษตร จ.กาญจนบุรี

{gallery}Media/SocialWork/Other/2019/07112019{/gallery}