Colors: Orange Color

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ เมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร จ.สกลนคร  ในโครงการ"แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2561 " ใน อ.เมือง และ อ.กุสุมาลย์

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิจีตี่เกาะอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ  ในโครงการ"แจกผ้าห่มกันหนาวและมอบศาลาที่พักผู้โดยสาร จำนวน 4 หลัง พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2561 " ใน อ.เสนางคนิคม

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิสว่างศรีวิไลธรรมสถาน จ.บึงกาฬ ในโครงการ " แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2561 " ใน อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิการกุศลอุบลฯ(จีตัมเกาะ) และ อุบลวาณิชสมาคม จ.อุบลราชธานี ในโครงการ"แจกผ้าห่มกันหนาวและมอบศาลาที่พักผู้โดยสาร จำนวน 4 หลัง พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2561 " ใน อ.เมือง อ.บุญฑริก อ.น้ำยืน และอ.ตระการพืชผล

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร จ.มุกดาหาร และ สมาคมพ่อค้านครพนม จ.นครพนม ในโครงการ " แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2561 " ใน อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร และ อ.เมือง จ.นครพนม

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ  ในโครงการ"แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2561 " ใน อ.ทุ่งศรีอุดม