Colors: Orange Color

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สมาคมจีนต่างๆ หนังสือพิมพ์จีนรายวัน ร่วมกับมูลนิธิกวงเม้งแม่สาย จ.เชียงราย สงเคราะห์มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่ผู้ขาดแคลน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สมาคมจีนต่างๆ หนังสือพิมพ์จีนรายวัน ร่วมกับ มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย และมูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์แม่จัน จ.เชียงราย สงเคราะห์ผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่ผู้ขาดแคลน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สมาคมจีนต่างๆ หนังสือพิมพ์จีนรายวัน ร่วมกับ มูลนิธิเมืองพานสงเคราะห์ จ.เชียงราย สงเคราะห์ผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่ผู้ขาดแคลน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สมาคมจีนต่างๆ หนังสือพิมพ์จีนรายวัน ร่วมกับศาลเจ้าฝาง จ. เชียงใหม่ สงเคราะห์ผ้าห่มกันหนาวและเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ผู้ขาดแคลน

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สมาคมจีนต่างๆ หนังสือพิมพ์จีนรายวัน ร่วมกับ มูลนิธิเมืองพานสงเคราะห์ จ.เชียงราย สงเคาระห์ผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่ผู้ขาดแคลน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สมาคมจีนต่างๆ หนังสือพิมพ์จีนรายวัน ร่วมกับสมาคมฮงสุนน่าน และสมาคมพ่อค้าน่านโรงเรียนซินจง สงเคราะห์ผ้าห่มกันหนาวและเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ผู้ขาดแคลน ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week