Pin It

     วันนี้ ( 5 มิถุนายน 2563) เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบ คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการและเหรัญญิก คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการ ร่วมรับมอบ Face Shield จำนวน 400 ชิ้น พร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค สำหรับจัดใส่ตู้ปันสุข ได้แก่ ข้าวสารไรซ์เบอรี่ จำนวน 10 แพ็ค, ผักกาดดองยำ จำนวน 2 ลัง (6 แพ็ค), ปลากระป๋อง จำนวน 3 ลัง, น้ำมันพืช จำนวน 4 ลัง, ไข่ไก่ จำนวน 40 แผง, นมกล่อง จำนวน 10 ลัง, ยาสีฟัน/แปรงสีฟัน จำนวน 60 ชุด รวมถึงยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 150 กล่อง และเจลล้างมือ จำนวน 12 ขวด จากสำนักงานร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์กรมหาชน) (สพพ.) กระทรวงการคลัง โดยมี คุณพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคุณศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการฯ คุณกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการผู้บริหารด้านการเงินฯ เป็นผู้มอบ ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึีง พลับพลาไชย

    จากนั้น คณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำคณะผู้บริจาค ลงมายังบริเวณด้านหน้าสำนักงานมูลนิธิฯ ณ จุดตั้ง "ตู้ปันสุข เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน" เพื่อนำสิ่งของที่ได้รับบริจาค มาเติมลงในตู้ปันสุข เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ได้มาเลือกหยิบสิ่งของดังกล่าวกลับไปใช้ในการอุปโภคบริโภค โดยมีคุณอรัณย์ โตทวด รองผู้จัดการมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับและคอยอำนวยความสะดวก

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All