Pin It

    วันนี้ (24 กันยายน 2563) เวลา 06.00 น. คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการผู้ช่วยหัวหน้าสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ ออกเดินทางไปยังจังหวัดพิจิตร ร่วมกับมูลนิธิพิจิตรสามัคคีกุศลสถานสงเคราะห์จังหวัดพิจิตร มอบจักรยานแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดต้นชุมแสง จำนวน 20 คัน และมอบจักรยานแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน์ จำนวน 10 คัน รวมมอบจักรยานให้แก่โรงเรียนจำนวน 2 โรงเรียน รวม 30 คัน โดยมีคุณเกรียง วิจิตรเศรณี รองประธานมูลนิธิพิจิตรสามัคคีกุศลสถานสงเคราะห์ จังหวัดพิจิตร ร่วมมอบ ณ มูลนิธิพิจิตรสามัคคีกุศลสถานสงเคราะห์ จังหวัดพิจิตร

ในปีนี้ มูลนิธิฯ ได้คัดเลือกโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือและภาคอีสาน ที่มีนักเรียนประสบปัญหาในการเดินทางมาโรงเรียน รวมจำนวน 34 แห่ง ดำเนินการมอบจักรยาน จำนวน 700 คัน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 875,000บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All