×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

Pin It

     วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.สุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประกรรมการ คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการและเหรัญญิก คุณสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบ คุณธนา เสนาวัฒนกุล กรรมการ คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ และคุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการ ร่วมในพิธีรับมอบเงินบริจาคจากคุณวิชชา พนาจารย์ บริจาคในนามบริษํท จินเจนฟูดโปรดักส์ จำกัด จำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อสมทบในงานสาธารณกุศาลของมูลนิธิฯ ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{gallery}Media/Donor/2020/10/02102020{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week