Pin It

     เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณทวีปวินท์ หนูบำรุง ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 40 คน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเพิ่มทักษะด้านการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพ และพร้อมต่อการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในสถานพยาบาลมากขึ้น โดยมีคุณถาวร พาเชื้อ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกศูนย์ฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ณ ห้องเรียน 33-802 ชั้น 8 อาคารนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All