{fastsocualshare}

    วันที่ 28 ตุลาคม 2563 คุณทวีปวินท์ หนูบำรุง ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตร "การปฐมพยาบาลเบื้องต้น" ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด(บสส.) เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมมีความพร้อมและเตรียมรับมืือกับภาวะฉุกเฉินในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยผู้บาดเจ็บฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง โดยมีคุณถาวร พาเชื้อ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกศูนย์ฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่แผนกูศนย์ฦึกอบรม เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมฯ ณ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด(บสส.) อาคารซันทาวเวอร์ส บี เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All