Pin It

      วันนี้ (8 มกราคม 2564) เวลา 11.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเหรัญญิก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการ พร้อมด้วยคุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการมูลนิธิฯ คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมในพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี (จังหวัดแรกของทางภาคเหนือ) จำนวน 40 ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 546,280 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ภายใต้ "บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ" ระหว่างมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กับ กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

     โดยมี คุณณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยคุณนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นประธานในพิธีฯ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ร่วมในพิธี ณ หอประชุมประชาคมอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All