Pin It

วันนี้ (21 มกราคม 2563) นางสาวปาริตา พนาดร นักสังคมสงเคราะห์ แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้ มอบเงินสงเคราะห์ค่าครองชีพ และสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับการดำรงชีพ เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น จำนวน 5 ครัวเรือน ดังนี้
บ้านเลขที่ ----/1 แฟลต 36 ถ.ประชาสงเคราะห์ ซ.ประชาสงเคราะห์ 30 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
     เวลา 10.00 น.  มอบเงินสงเคราะห์ค่าครองชีพ จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) มอบรถเข็นวีลแชร์ คิดเป็นมูลค่า 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) และผ้าอ้อมผู้ใหญ่ M-L (56 ชิ้น) คิดเป็นมูลค่า 1,120 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวม 3 รายการ คิดเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น จำนวน 14,120 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) แก่นายอาคม อัศวพึ่งรุ่ง อายุ 49 ปี ผู้พิการทางสายตา อาศัยอยู่กับบิดาพิการติดเตียง มีฐานะยากจน
บ้านเลขที่ ----/15 ซ.พหลโยธิน 49/1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
      เวลา 11.00 น.  มอบเงินค่าครองชีพ จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) แก่นางจำรัส คิดสงวน อายุ 76 ปี ผู้ยากไร้มีฐานะยากจน
 บ้านเลขที่ --/27 ซ.วิภาวดี 27 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
      เวลา 12.00 น.  มอบเงินสงเคราะห์ค่าครองชีพ จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) แก่นายสุวรรณ์ ศรีชมพู อายุ 45 ปี ผู้ยากไร้มีฐานะยากจนอาศัยอยู่กับภรรยาพิการทางด้านร่างกาย
 บ้านเลขที่ - หมู่ 7 ซ.เชิดวุฒากาศ 19 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
      เวลา 13.30 น.  มอบเงินสงเคราะห์ค่าครองชีพ จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) สงเคราะห์ค่าอาหารทางการแพทย์ จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) และสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ M-L คิดเป็นมูลค่า 2,240 บาท (สองพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวม 3 รายการ คิดเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น จำนวน 17,240 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) แก่นายณรงค์ กัลยาราษฎร์ อายุ 49 ปี ผู้ป่วยพิการติดเตียง มีฐานะยากจน
 บ้านเลขที่ --/43 แฟลตเอื้ออาทรคลองถนน ตึก 87 ชั้น 5 ห้อง 43 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ
      เวลา 14.40 น.  มอบเงินสงเคราะห์ค่าครองชีพ จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) สงเคราะห์ค่าอาหารทางการแพทย์ จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) และสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ M-L (112 ชิ้น) คิดเป็นมูลค่า 2,240 บาท (สองพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวม 3 รายการ คิดเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น จำนวน 17,240 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) แก่นางปราณี วัดนก อายุ 63 ปี ผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีฐานะยากจน
หมายเหตุ : ภาพถ่ายทั้งหมดได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ได้

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All