Pin It

       วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการแก้ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ นำโดยคุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ
คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ คุณสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการและรองเหรัญญิก คุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการมูลนิธิฯ คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ คุณปภัสรา เตชะไพบูลย์ อาสาสมัครกิตติมศักดิ์ และคุณอัญชลี จงคดีกิจ อาสาสมัครศิลปิน 28 ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน โดยคุณชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยคุณสุรศักดิ์ แหล่งหล้า ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน ร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 17 ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 202,040 บาท (สองแสนสองพันสี่สิบบาทถ้วน) เพื่อช่วยพัฒนาพัฒนาชุมชน สร้างอาชีพ สร้างชีวิตให้กับครัวเรือนยากจนให้มีความรู้ มีทักษะ และมีวัสดุอุปกรณ์ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างความสุขสู่ชุมชน
สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมี คุณบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมพูนเขียว โรงเรียนวัชรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
.
    ในโอกาสนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้คัดเลือกโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 5 แห่ง ดำเนินการมอบจักรยาน รวม 50 คัน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 64,500 บาท (หกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยเป็นการมอบจักรยานให้เป็นกรรมสิทธิ์ของโรงเรียน และให้นักเรียนยืมใช้ เพื่อขับขี่มาโรงเรียนและกลับบ้าน ทั้งนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนที่ประสบปัญหาในการเดินทางมาโรงเรียน รวมถึงเป็นการแบ่งเบาภาระค่าพาหนะแก่ผู้ปกครองได้อีกทางหนึ่ง

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All