Pin It

     วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ “ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19” คุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาฝึกงาน มฉก. แจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 บริเวณที่ว่าการอำเภอจอมบึง จำนวน 250 ชุด และบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จำนวน 250 ชุด โดยมีคุณพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอจอมบึง ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในพื้นที่ร่วมมอบฯ รวมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคในพื้นที่จังหวัดราชบุรีทั้งสิ้น จำนวน 500 ชุด ตามที่ได้เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ทำให้ประชาชนประสบปัญหาความยากลำบากในการใช้ขีวิตประจำวัน
   มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นองค์กรสาธารณกุศล มีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือ แก่ผู้ประสบปัญหาต่างๆ ทั้งทางด้านสังคมสงเคราะห์ และด้านบรรเทาสาธารณภัย ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในเบื้องต้น

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All