Pin It

    วันนี้ (6 กันยายน 2564) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเลขที่ — ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอสองบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 ครอบครัว (1 คน) มอบเงินสด 3,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายบุคคลจำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) โดยมี นายธนบดี วัฒนะพูนสิน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์ และ นางสาวเนาวรัตน์ เสาธงใหญ่ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์ และนายสุวรรณ สิงห์พุทธา ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมในพิธีมอบฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All