Pin It

    วันนี้ (4 ตุลาคม 2564) เวลา 10.00 น. คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการตรวจสอบ คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ คุณสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการและรองเหรัญญิก คณะกรรมการ และผู้ช่วยกรรมการ ร่วมในพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" ในมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรมติณสูลานนท์ เป็นเงินจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยมี คุณพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองประธานคณะทำงานโครงการฯ พร้อมด้วยคุณไชยทวี อติแพทย์ หัวหน้าสำนักงานโครงการฯ และคุณสภาพร สุกเอี่ยม เจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการฯ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
.
โครงการ“สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากดำริของ ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ นำเยาวชนมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่นับถือศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวอุปถัมภ์และชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรม ทำให้เยาวชนได้รับประสบการณ์ตรง และมีความเข้าใจบริบทของสังคมประเทศไทยมากยิ่งขึ้น จนนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัวอุปถัมภ์กับครอบครัวเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All