Pin It

   วันที่ 28 ตุลาคม 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี รวม 2 ราย ดังนี้
.
รายที่ 1 มอบเงินค่าฌาปนกิจศพให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัย (จมน้ำเสียชีวิต) จำนวน 1 ราย ณ บ้านเลขที่ -- ม. 8 ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี จำนวน 20,000 บาท
รายที่ 2 มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย ณ บ้านเลขที่ --/1 ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี จำนวน 1 หลังคาเรือน จำนวน 10,000 บาท
.
รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All