Pin It

    วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน บ้านเลขที่ --/1 หมู่ที่ 4 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ราย มอบเงินสด จำนวน 3,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค รายบุคคล จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) โดยมี นายธรรมนูญ รื่นณรงค์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการตำบลทับไทร และว่าที่ ร.ต.สิทธา โฆษิตพันธวงศ์ แทนหัวหน้าสำนักงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี ร่วมมอบฯ ณ สถานที่เกิดเหตุ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All