Pin It

   วันนี้ (26 พฤษภาคม 2565) เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในหมู่บ้านเรือนแก้ว หมู่ 6 ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน 3 ครอบครัว รวม 8 คน มอบเป็นเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) มอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 3 ชุด ชุดละ 2,500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) พร้อมมอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต จำนวน 4 ราย รายละ 20,000 บาท เป็นเงิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) รวมคิดเป็นมูลค่าในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยทั้งสิ้น จำนวน 111,500 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีคุณปิยศักดิ์ จรรยาสวย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับ พร้อมด้วยคุณจิรวัฒน์ เกตยืนยง หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ร่วมในพิธีมอบ ณ บริเวณวัดโพธิ์เศรษฐีวนาราม ตำบลมอบแค อำเภอเมืองนครปฐม ( เหตุเกิดเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 เมื่อเวลา 22.40 น. )

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All