Pin It

      วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณนพพร ปัญญาวีราภรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ/รักษาการหัวหน้าแผนกศูนย์วิทยุกรุงเทพ พร้อมด้วยคุณสมบูลย์ ขวัญอ่วม หัวหน้าแผนหบรรเทาสาธารณภัย คุณสุชีพ บุญเส็ง หัวหน้าแผนกอาสาสมัคร เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง "แนวทางบูรณาการบริหารงบประมาณโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ" เพื่อส่งเสริมให้บุคคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉินทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นฯ รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ สะท้อนวิธีการข้อดี ข้อเสีย เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการบวนการเชิงบูรณาการฯ โดยมี คุณนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และคุณไชยา พรหมา ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ สโมสรตำรวจ หลักสี่ กรุงเทพฯ
 
     ในการนี้ คุณเตือนจิต พุฒิพงศ์โภไคย ผู้ช่วยหัวห้นาแผนกสื่อสารองค์กร (ไทย) พร้อมด้วยคุณโสภณ ปฏิพัทธ์ปัญญากุล รักษาการผู้ช่วยหัวหน้าแผนกศูนย์วิทยุกรุงเทพฯ นำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง อาทิ คุณอาจารียา พรหมพฤกษ์ ศิลปิน 188 พร้อมด้วยคุณสุกานดา วัตรน้ำอ้อม ศิลปิน 152คุณอรภัสญาณ์ สุกใส ศิลปิน 233 คุณจตุรภัทร นิยมแสง ศิลปิน 38 และคุณกฤษณา แซ่โค้ว อินทรี 57 ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน/สายด่วนป่อเต็กตึ๊ง 1418 พร้อมแจกของที่ระลึกให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All