Pin It

    วันที่ 21 มิถุนายน 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสาธารณภัย ลงพื้นที่สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับคุณบัญชา มาคงกุล เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี ตามรายละเอียด ดังนี้
รายที่ 1 เวลา 10.00 น. บริเวณบ้านเลขที่ -- หมู่ 5 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 2 คน มอบเงินสดคนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมสงเคราะห์เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีคุณฉัฐพนิต มยูขโชติ นายกเทศมนตรีตำบลท้าวอู่ทอง ร่วมในพิธีมอบ
รายที่ 2 เวลา 10.45 น. บริเวณบ้านเลขที่ -- หมู่ 3 ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 1 คน มอบเงินสด จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมสงเคราะห์เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีคุณมนตรี คำตัน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโข้ง ร่วมในพิธีมอบ
รายที่ 3 เวลา 11.45 น. บริเวณบ้านเลขที่ -- หมู่ 2 ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 3 คน สงเคราะห์เป็นเงินสดคนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมสงเคราะห์เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 11,500 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีคุณปริญญา จันทรวงษ์ นักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก ร่วมในพิธีมอบ
รายที่ 4 เวลา 12.30 น. บริเวณบ้านเลขที่ -- หมู่ 6 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 2 คน สงเคราะห์เป็นเงินสดคนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมสงเคราะห์เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี จ่าเอกจรัญ เกตุสุริวงศ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการเทศบาลตำบลท่าเสด็จ ร่วมในพิธีมอบ รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 33,000 บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All