Pin It

    วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยให้บริการประชาชนโดยไม่ม่ีค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้แก่ประชาชนในชุมชน โดยมี คุณอำภา รอดผ่องผุด กรรมการชุมชนวัดสามพระยา และเจ้าหน้าที่เขตพระนคร ร่วมออกหน่วย ณ ชุมชนวัดสามพระยา เขตพระนคร
    โดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและรับยา จำนวน 57 ราย และบริการแจกแว่นสายตา จำนวน 88 ราย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All