Pin It

   เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ โดยเจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัย ลงพื้นที่สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 2 ราย ดังนี้
   รายที่ 1 เวลา 09.30 น. บริเวณซอยวิภาวดีรังสิต 33 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร มีผู้ประสบภัย จำนวน 3 ครอบครัว รวม 4 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท มอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,500 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภครายบุคคล จำนวน 2 ชุด ชุดละ 1,500 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 17,500 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน )
   รายที่ 2 เวลา 11.00 น. บริเวณซอยรามคำแหง 68 (สุภาพงษ์) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพฯ มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 5 คน ไมอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท มอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,500 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 17,500 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมการดำเนินการสงเคราะห์ผู้ประสบภับอัคคีภัยทั้ง 2 รายการ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All