Pin It

   ที่ 4 สิงหาคม 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณสุรพงษ์ เสรฐภักดี กรรมการและรองเหรัญญิก และคุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการปฎิคม ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน โดยคุณนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมในพิธีมอบวัสดุอุกรณ์ประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 12 ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 162,540 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยมีคุณสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง พร้อมด้วยคุณคำปัน โรจน์มณีบรรพต กรรมการมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยแม่ฮ่องสอน ร่วมในพิธีฯ ณ บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแก้ไขปัญหาความยากจน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้จัดงบประมาณดำเนินการเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพมอบให้แก่ครัวเรือนยากจน ให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยเมื่อช่วงต้นปี 2564 ที่ผ่านมา มูลนิธิฯได้มอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพในภาคเหนือไปแล้ว 16 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร อุตรดิตถ์ กำแพงเพชรเพชรบูรณ์ ตาก ลำพูน ลำปาง น่าน แพร่ พะเยา เชียงใหม่ เชียงราย
   และในวันนี้ (4 สิงหาคม 2565) จะเป็นการมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน (จังหวัดที่ 17 ของทางภาคเหนือ) รวม 17 จังหวัด จำนวน 210 ครัวเรือน มอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพทั้งสิ้น จำนวน 3,153,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
   มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง หวังว่าการประสานความร่วมมือในโครงการแก้ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการนี้ จะช่วยพัฒนาชุมชน สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ให้กับครัวเรือนยากจนให้มีความรู้ มีทักษะ และมีวัสดุอุปกรณ์ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว ทั้งนี้ ก็เพื่อช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างความสุขสู่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป
 
    ในโอกาสนี้ แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน โดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำทีมแพทย์อาสาฯ และเจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา ตรวจวัดสายตาพร้อมแจกจ่ายแว่นตาให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมี ผู้เข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไป จำนวน 251 คน และผู้เข้ารับบริการแจกแว่นสายตา จำนวน 443 คน

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All