Pin It

   ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม โดยคุณทวีปวินท์ หนูบำรุง ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม จัดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการกู้ภัยในกระแสน้ำเชี่ยวเบื้องต้น (Basic Swiftwater Rescue)” รุ่นที่ 1 ประจำปี 2565 ให้กับอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

 
  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่ให้เกียรติฝึกอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อให้อาสาฯ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกวิธี ถูกต้อง และปลอดภัยทั้งตนเองและผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ (ประมวลภาพ +ภาพมอบใบประกาศนียบัตร) อาสาสมัครท่านใดต้องการภาพเพิ่มเติมติดต่อขอที่แผนกศูนย์ฝึกอบรม มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All