Pin It

    วันที่ 19 สิงหาคม 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ โดยเจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือประชาชนบ้านเลขที่ -- หมู่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 3 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด คิดเป็นเงิน 2,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 11,500 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) และมอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 31,500 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณธีรเมธ เทพวิชัยศิลปะกุล นายอำเภอบ้านหมี่ และคุณจักรกริช เหลืองอร่าม อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (รหัส บ้านหมี่ 001) าร่วมในพิธีมอบ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All