Pin It

   วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย (Search and Rescue Exercise ) หรือ SAREX 2022 บนเรือหลวงจักรีนฤเบศร ณ ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ในฐานะ ประธานอนุกรรมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย ประจำปี 2565 ให้การต้อนรับ
การฝึกซ้อมในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการการฝึกซ้อมร่วมกับหน่วยงานในระบบการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย ทั้งภาครัฐ และเอกชน แบ่งการฝึกออกเป็น 3 ช่วง
     ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2565 เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้รับความร่วมมือจากวิทยากร จากกองทัพเรือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมเจ้าท่า สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และกองนาวิกเวชกิจ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ
     ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2565 เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย โดยผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย และการบรรยายการประเมินผลการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย ตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) โดย ผู้แทน สถาบันการบินพลเรือน และผู้แทน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย รวมถึงการฝึกซ้อมภาคทฤษฎี ณ ที่ตั้งหน่วย และการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการ ประกอบด้วย การฝึกทดสอบการติดต่อสื่อสาร การฝึกทดสอบการทำงานของเครื่องส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน ผ่านระบบดาวเทียม COSPAS-SARSAT และการฝึกทดสอบการประสานงาน
ระหว่างศูนย์ควบคุมภารกิจการค้นหาและช่วยเหลือด้วยระบบดาวเทียม กับ ศูนย์ประสานงานค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย และการประสานงานกับหน่วยค้นหาและช่วยเหลือ
    ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2565 เป็นการฝึกซ้อมการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยเต็มรูปแบบ (Full Training Exercise: FTX) การฝึกแก้ปัญหาบนโต๊ะแผนที่ (Table Top Exercise: TTX) การสาธิตการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย และการจัดนิทรรศการการฝึกซ้อมการค้นหา และช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย โดยมีสถาบันการบินพลเรือน เป็นหน่วยประเมินผลในการฝึกซ้อม โดย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกบรรเทาสาธารณภัย นำโดยคุณสมบูลย์ ขวัญอ่วม หัวหน้าแผนกบรรเทาสาธารณภัย นำทีม เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย น.เขต และอาสาสมัคร พร้อมเรือกู้ชีพกู้ภัย เข้าร่วมการฝึกซ้อมดังกล่าว ณ ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี
ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงข้างต้นจาก #กองประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All