Pin It

    วันนี้ (26 ตุลาคม 2565) เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการหัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ทำพิธีมอบรถจักรยาน ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 70 คัน รถจักรยาน ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 30 คัน หน้ากากอนามัย จำนวน 2,500 ชิ้น และแอลกอฮอล์ จำนวน 5 แกลลอน และค่าพาหนะเดินทาง ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม รวม 5 แห่ง คิดเป็นมูลค่า 174,867.50 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) โดยมี คุณสมเพ็ชร์ งามศิริจิตต์ ประธานมูลนิธิมหาสารคามการกุศล พร้อมด้วยคณะกรรมการ ครู และนักเรียน ร่วมในพิธีมอบ ณ มูลนิธิมหาสารคามการกุศล จังหวัดมหาสารคาม

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All