Pin It

   วันนี้ (28 ตุลาคม 2565) เวลา 9.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการหัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ทำพิธีมอบรถจักรยาน ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 70 คัน รถจักรยาน ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 30 คัน หน้ากากอนามัย จำนวน 2,500 ชิ้น และแอลกอฮอล์ จำนวน 5 แกลลอน และค่าพาหนะเดินทาง ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครพนม รวม 5 แห่ง คิดเป็นมูลค่า 174,867.50 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) โดยมีคุณสุเทพ อติวรรณกุล นายกสมาคมพ่อค้าจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยคณะกรรมการ ครู และนักเรียน ร่วมในพิธีมอบ ณ สมาคมพ่อค้าจังหวัดนครพนม

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All