Pin It

   วันนี้ (3 พฤศจิกายน 2565) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการและรองเหรัญญิก พร้อมด้วยคุณชาญกิจ วิทยาวรากรณ์ กรรมการ ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย นำโดย คุณวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ทำพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ (จังหวัดที่ 1 ของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จำนวน 14 ครัวเรือน มูลค่า 209,730 บาท (สองแสนเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) พร้อมมอบจักรยาน ในโครงการจักรยานเพื่อน้องสัญจร ครั้งที่ 3 จำนวน 100 คัน หน้ากากอนามัย 2,500 ชิ้น แอลกอฮอล์ 5 แกลอน และค่าพาหนะเดินทางแก่โรงเรียนๆละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 174,867.50 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) แก่โรงเรียนชนบทที่ขาดแคลน จำนวน 5 โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนที่ประสบปัญหาในการเดินทางได้ยืมเรียน รวมถึงเป็นการแบ่งเบาภาระค่าพาหนะแก่ผู้ปกครองได้อีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังเสริมสร้างให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย เรียนรู้กฎจราจร เรียนรู้การแบ่งปัน และดูแลรักษาสาธารณสมบัติร่วมกัน
.
รวมมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพ และมอบจักรยานฯ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 384,597.50 บาท (สามแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) โดยมีคุณทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้แทนมูลนิธิสุรินทร์สามัคคีการกุศลสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ ร่วมในพิธี
.
ในการนี้ คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา บริการตัดผม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ บริเวณหอประชุมจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All