Pin It

    วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ พัทลุงกุศลมูลนิธิ จังหวัดพัทลุง นำโดย คุณฐากูร ฉั่ววิเชียร ประธานพัทลุงกุศลมูลนิธิ พร้อมคณะ ทำพิธีมอบรถเข็นวีลแชร์ จำนวน 100 คัน พร้อมค่าพาหนะ จำนวน 500 บาท คิดเป็นมูลค่า 315,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหัาพันบาทถ้วน) ให้แก่ผู้พิการด้อยโอกาส โดยมี คุณฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ณ พัทลุงการกุศลมูลนิธิ จังหวัดพัทลุง
   การจัด "โครงการ ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์สังคม" โดยการมอบรถเข็นวีลแชร์นี้ เป็นส่วนหนึ่งที่มูลนิธิได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความยากลำบากในการดำรงชีวิต และเพื่อให้มีความสามารถช่วยเหลือตนเองได้ รวมทั้งกระจายความช่วยเหลือไปสู่ภาคต่างๆ ของประเทศไทย
   ในปี พ.ศ. 2565 นี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ดำเนินการมอบรถเข็นวีลแชร์ จำนวน 179 คัน พร้อมค่าพาหนะคนละ 500 บาท แก่ผู้พิการด้อยโอกาส คิดเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 563,580 บาท (ห้าแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All