Pin It

    วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ คุณสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการและรองเหรัญญิก และคุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมในพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือนยากจน ภายใต้ “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ” ระหว่างมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 18 ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 389,260 บาท (สามแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยมี คุณสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณสามารถ สุวรรณมณี ปลัดจังหวัดนครราชสีมา คุณอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คณะผู้บริหารของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง คลินิกประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว สาขาโคราช หน่วยงานภาครัฐ และมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน (หลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง) ร่วมในพิธี
.
พร้อมมอบจักรยาน ในโครงการจักรยานเพื่อน้องสัญจร ครั้งที่ 3 จำนวน 30 คัน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 48,310.50 บาท (สี่หมื่นแปดพันสามร้อยสิบสิบบาทห้าสิบสตางค์) ให้แก่โรงเรียนชนบทที่ขาดแคลน จำนวน 3 โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนที่ประสบปัญหาในการเดินทางได้ยืมเรียน รวมถึงเป็นการแบ่งเบาภาระค่าพาหนะแก่ผู้ปกครองได้อีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังเสริมสร้างให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย เรียนรู้กฎจราจร เรียนรู้การแบ่งปัน และดูแลรักษาสาธารณสมบัติร่วมกัน
.
รวมดำเนินการมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพและจักรยาน คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 437,570.50 บาท (สี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสิบสตางค์)
.
ในการนี้ คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วย
คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร ออกหน่วยฯ ให้บริการ บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา ตัดผม และตรวจวัดสายตาพร้อมแจกแว่นสายตา ให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All