Pin It

   วันนี้ (24 มีนาคม พ.ศ. 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย โดยคุณชุมพล บุญภักดี ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสาธารณภัย ลงพื้นที่สงเคราะห์ผู้ประสบเหตุอัคคีภัยในพื้นที่อำเภออัมพวา และอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 3 ราย ดังนี้
  รายที่1 บ้านเลขที่--- ม. 4 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 2 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว 1 ชุด เป็นเงิน 2,500 บาท
   รายที่ 2 บ้านเลขที่ 7--/- ม.7 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 3 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว 1 ชุด เป็นเงิน 2,500 บาท
   รายที่ 3 บ้านเลขที่ ---/9 ม. 7 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 9 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 เป็นเงิน 27,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว 1 ชุด เป็นเงิน 2,500 บาท
รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 49,500 บาท (สี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี ปภ.จ.สมุทรสงคราม ร่วมในพิธีมอบ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All