Pin It

   วันนี้ (3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566) เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย ลงพื้นที่มอบเงินพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จำนวน 3 ครอบครัว รวม 12 คน ตามรายละเอียด ดังนี้
.
จุดที่ 1 ณ บริเวณบ้านเลขที่ ---/1 ม.2 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 5 คน มูลนิธิฯ มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท จำนวน 5 คน เป็นเงิน 15,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,500 บาท รวมคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 17,500 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณชวลิต พุธเจริญ หัวหน้าสำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านกลาง และคุณฤกษ์นที ไชยสิงห์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ร่วมในพิธีมอบฯ
หมายเหตุ - เกิดเหตุเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 06.25 น.
.
จุดที่ 2 ณ บริเวณบ้านเลขที่ 24/--- ม.2 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 4 คน มูลนิธิฯ มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท จำนวน 4 คน เป็นเงิน 12,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,500 บาท รวมคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 14,500 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณเดชา ก้อนมณี หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน ร่วมในพิธีมอบฯ
หมายเหตุ - เกิดเหตุเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น.
.
จุดที่ 3 ณ บริเวณบ้านเลขที่ --/24 ม.9 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 3 คน มูลนิธิฯ มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท จำนวน 3 คน เป็นเงิน 9,000 บาทพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,500 บาท รวมคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 11,500 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณเดชา ก้อนมณี หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน ร่วมในพิธีมอบฯ
หมายเหตุ - เกิดเหตุเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.
.
รวม 3 แห่ง คิดมูลค่าในการดำเนินการช่วยเหลือทั้งสิ้น 43,500 บาท (สี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All