Pin It

   วันนี้ (17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ พร้อมด้วยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ มอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตรีที่มีรายได้น้อย มีภาระหน้าที่ดูแลคนในครอบครัว เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือด้อยโอกาสทางสังคม จำนวน 8 ราย คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 139,810 บาท(หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน) เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน โดยมีคุณสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคุณจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานร่วมในพิธี และคุณชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และคุณจารุวรินทร์ ธนาชนะสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมในพิธี ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ
   โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมูลนิธิฯ กำหนดมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้แก่สตรีที่มีรายได้น้อย มีภาระหน้าที่ดูแลคนในครอบครัว เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือด้อยโอกาสทางสังคม เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ แต่ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพ รวม 8 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสงขลา จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพิษณุโลก ให้ได้มีวัสดุอุปกรณ์ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว เพื่อเป็นการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างความสุขสู่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป
   โดยเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่สตรีที่ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ขอนแก่น สงขลา และในครั้งนี้ได้มอบให้กับสตรีในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ รวมมอบ 4 แห่ง คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 360,810 (สามแสนหกหมื่นแปดร้อยสิบบาทถ้วน)
 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All