Pin It

    วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดยคุณชุมพล บุญภักดี ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสาธารณภัย และคุณสำอาง สว่างแจ้ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร นำเจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัย ร่วมกับ มูลนิธิ (เต็กก่า) จีตี่เกาะอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นำโดย คุณดาราณี สัมพันธ์ศิริกุล ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการ นำน้ำดื่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบไปด้วย ข้าวสาร บะหมี่สำเร็จรูป น้ำมัน น้ำปลา และปลากระป๋อง จำนวน 500 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 275,000 (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) แจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่อำเภอพนา โดยมี คุณเสนีย์ ส้มเขียวหวาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนายเสนีย์ พร้อมด้วยคุณอาจองค์ ผิวงาม ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอพนา คุณขนิษฐา แห่งธรรม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอำนาจเจริญ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ร่วมมอบ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
  ในการนี้ แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชมุชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ นำทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่ฯ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา ฯลฯ ให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
   และในเวลา 13.00 น. ลงพื้นที่จังหวัดยโสธร ร่วมกับมูลนิธิรวมสามัคคียโสธร จังหวัดยโสธร นำโดย คุณชาญชัย แต้ศิริ ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะ มอบน้ำดื่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,000 ชุด มูลค่า 550,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ง ณ (จุดที่ 1) บริเวณอาคารอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอป่าติ้ว จำนวน 500 ชุด มูลค่า 275,000 (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมี คุณชัยยุทธ ครองยุติ ปลัดอำเภอป่าติ้ว เป็นประธานในพิธีมอบ พร้อมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ร่วมมอบฯ
   และ (จุดที่ 2) บริเวณอาคารอเนกประสงค์อำเภอไทยเจริญ จำนวน 500 ชุด มูลค่า 275,000 (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมี คุณประเวช แสนทวีสุข นายอำเภอไทยเจริญ พร้อมด้วยคุณศุภลักษณ์ นามมั่น ปลัดอาวุโส พร้อมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ร่วมมอบฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All