Pin It

    วันนี้ (19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566) เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ คุณชาญกิจ วิทยาวรากรณ์ กรรมการ คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ และคุณวินน์ วาทิต โสภา อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (อาสาฯ ศิลปิน 181) ร่วมในพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 44 ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 934,930 บาท (เก้าแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยมี คุณสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคุณวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ พร้อมด้วยคุณภพนิพิฐ ศรีวรารักษ์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิคุณธรรมสงเคราะห์กาฬสินธุ์ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมในพิธี ณ บริเวณวัดป่าพุทธมงคล ตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
   โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ สนับสนุนอุปกรณ์ประกอบอาชีพ ช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแก้ไขปัญหาความยากจน ระหว่าง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมูลนิธิฯ ได้จัดงบประมาณดำเนินการเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพมอบให้แก่ครัวเรือนยากจน ให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ทั้งนี้ ก็เพื่อช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างความสุขสู่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป
   ในวันนี้ มูลนิธิฯ ยังได้นำ หน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน โดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครหน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยาตามอาการ แจกแว่นสายตาบริการตัดผมชาย-หญิง และบริการทันตกรรมแก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All