Pin It

  วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณชุมพล บุญภักดี ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน 4 ครอบครัว รวม 10 คน พร้อมมอบเงินสดและเครื่องอุปโภคบริโภค ตามรายละเอียด ดังนี้
 
จุดที่ 1 เวลา 10.30 น. ณ บ้านเลขที่ --/8 ม.6 ต.บางเกลือ อ.บางปะกง มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 5 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท จำนวน 5 คน เป็นเงิน 15,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 2,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,500 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี เรือโทลือชัย เย็นใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ และคุณสุวรรณ สิงห์พุทธา หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทราและเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบฯ
 
จุดที่ 2 เวลา 11.15 น. ณ บ้านเลขที่ ---/2 ,---/8 ม.5 ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์ มีผู้ประสบภัย จำนวน 2 ครอบครัว รวม 4 คน มอบเงินสดละ 3,000 บาท จำนวน 4 คน เป็นเงิน 12,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัวจำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 17,000 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยมี คุณสุรพล พลอยน้ำเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะไร่ และคุณสุวรรณ สิงห์พุทธา หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมเจ้าหน้าที่ ฯ ร่วมมอบฯ
 
จุดที่ 3 เวลา 14.00 น. ณ บ้านเลขที่ --- ม.10 ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 1 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท จำนวน 1 คน เป็นเงิน 3,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค รายบุคคล จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 1,500 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)โดยมี คุณปราโมทย์ ชนะชัย หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระยา และคุณสุวรรณ สิงห์พุทธา หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยพนม ร่วมมอบฯ
 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All