Pin It

    วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ในโครงการแจกผ้าห่มกันหนาว นำโดย คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ พร้อมด้วย คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณดวงชุตา ติยะพจนพรกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และ คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย คุณศิริวรรณ โอภาสวงศ์ อาสาสมัครกิตติมศักดิ์ คุณศิริพร โอภาสวงศ์ อาสาสมัครกิตติมศักดิ์ เจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมฯ และเจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัย มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ขนม บรรจุลงในถุงผ้ามูลนิธิฯ จำนวน 1,100 ชุด คิดเป็นมูลค่า 674,300 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) ในพื้นที่ อำเภอป่าแดด และอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
จุดที่ 1 ร่วมกับ มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย จังหวัดเชียงราย นำโดย คุณสมเกียรติ นิมิตรรุ่งทวี ประธานมูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย พร้อมคณะฯ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 350 ชุด มูลค่า 214,550 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมี คุณสมรภูมิ สวาททนา เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ บ้านวังแสงทอง ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
จุดที่ 2 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 400 ชุด มูลค่า 245,200 บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยมีคุณกฤตชัย สุวรรณ์ ปลัดอำเภอเทิง เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหอประชุมผ้าต้าย บ้านเกี๋ยงหนองข่วง ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
จุดที่ 3 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 350 ชุด มูลค่า 214,550 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมี คุณกฤตชัย สุวรรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหอประชุมหมู่บ้าน บ้านพญาเลาอู ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
{galleryMedia/SocialWork/ColdSeason/2023/11/18112023{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All