Pin It

   วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ นำทีมเจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมฯ และแผนกสาธารณภัย ร่วมกับ มูลนิธิสว่างคีรีธรรม จ.เลยนำโดย คุณพีรพงศ์ จิระวงศ์ประภา ทำพิธี มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ขนม บรรจุลงในถุงผ้ามูลนิธิฯ จำนวน 1,600 ชุด คิดเป็นมูลค่า 980,800 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) ในพื้นที่ อำเภอเชียงคาน และอำเภอปากชม จ.เลย โดยมี รายละเอียด ดังนี้
จุดที่ 1 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 300 ชุด มูลค่า 183,900 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณวิฑูรย์ ต้นทอง ปลัดอาวุโส อำเภอเชียงคาน เป็นประธานในพิธี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย
จุดที่ 2 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 306,500 บาท (สามแสนหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมี คุณวิฑูรย์ ต้นทอง ปลัดอาวุโส อำเภอเชียงคาน เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคม อ.เชียงคาน จ.เลย
จุดที่ 3 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 400 ชุด มูลค่า 245,200 บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยมี ศศิวรรณ ขามเจริญ ปลัดอาวุโส อำเภอปากชม เป็นประธานในพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอปากชม จ.เลย
จุดที่ 4 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 400 ชุด มูลค่า 245,200 บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยมี ศศิวรรณ ขามเจริญ ปลัดอาวุโส อำเภอปากชม เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา ต.เชียงกลม จ.เลย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All