Pin It

    วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 3 คน มอบเงินสดคนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ชุดละ 2,500 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 11,500 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี นายจรัล หร่ายมะณี นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา พร้อม นายจำเริญ จันทร์เทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมอนทองผู้อำนวยการท้องถิ่น และนายสุวรรณ สิงห์พุทธา หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ ช่วยเหลือและฟื้นฟู จังหวัดฉะเชิงเทรา
ร่วมมอบ
จากนั้นเวลา 10.30 น. ลงพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 2 คน มอบเงินสดคนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ชุดละ 2,500 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี นายจรัล หร่ายมะณี นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา พร้อม นายเกษม และซัน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโยธะกา และนายสุวรรณ สิงห์พุทธา หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ ช่วยเหลือ และฟื้นฟู จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมมอบ รวม 2 จุด เป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All