Pin It

   ตามที่ได้เกิดเหตุโรงงานพลุระเบิดในพื้นที่ตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 17 มกราคมที่ผ่านมา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ จำนวน 23 รายนั้น มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย ได้ประสานกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้การช่วยเหลือแก่ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว
 
   วันนี้ (24 มกราคม พ.ศ. 2567) เวลา 14.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการปฏิคม คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และคุณปภัสรา เตชะไพบูลย์ อาสาสมัครกิตติมศักดิ์ ร่วมในพิธีมอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการดังกล่าว จำนวน 23 ราย รายละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 460,000 บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) โดยมี คุณประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ พร้อมด้วยคุณปภินวิช ละอองแก้ว หัวหน้า ปภ.จังหวัดสุพรรณบุรี คุณทศพล ศรีโพธิ์สุข ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง คุณมณีเทียร นาคทองอินทร์ นายก อบต.ศาลาขาว ร่วมในพิธีมอบเงินช่วยเหลือฯ ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All