Pin It

    วันนี้ (25 มกราคม พ.ศ. 2567) เวลา 13.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ และอาสาสมัครศิลปิน อาทิ คุณวินน์-วาทิต โสภา คุณเมย์-อธิชา เทศขำ ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย นำโดย คุณวิฑูร นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ทำพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพ แก่ครัวเรือนยากจนในพื้นที่
จังหวัดศรีสะเกษ (จังหวัดที่ 8 ของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จำนวน 18 ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 324,170 บาท (สามแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
   และมอบรถจักรยาน โครงการจักรยานเพื่อน้องสัญจร ครั้งที่ 4 จำนวน 50 คัน กระบอกน้ำ จำนวน 250 ใบ และค่าพาหนะเดินทางแก่โรงเรียน โรงเรียนละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 104,500 บาท (หนึ่งแสนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) แก่โรงเรียนชนบทที่ขาดแคลน จำนวน 5 โรงเรียน รวมดำเนินการมอบในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 428,670 บาท (สี่แสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
  โดยมี คุณชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ มูลนิธิสว่างจิตต์ศรีสะเกษธรรมสถาน หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมในพิธี ณ บริเวณหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
  และในการนี้ คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยาตามอาการ แจกแว่นสายตา บริการตัดผมชาย-หญิง คัดกรองเบาหวานเบื้องต้น และทันตกรรมให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All