Pin It

    วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการและรองเหรัญญิก คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวห้นาแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ และอาสาสมัคร ศิลปิน อาทิ คุณหรูหรา ปิยะวัฒน์ รัตนหรูวิจิตร และคุณเมย์ อธิชา เทศขำ ร่วมในพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 25 ครัวเรือน มูลค่า 554,350 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) พร้อมมอบจักรยาน จำนวน 50 คัน แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน จำนวน 5 แห่ง มูลค่า 78,250 บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และกระบอกน้ำ ขนาด 2 ลิตร จำนวน 250 ใบ มูลค่า 14,500 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมมูลค่าการมอบในครั้งนี้ทั้งสิ้น 647,100 บาท (หกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
.
โดยมี คุณไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคุณจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น คุณนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานร่วมในพิธี โดยได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิจิตกุศลของแก่น นำโดย คุณจือ ตั้งฤดี ประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้ประสานงานและร่วมในพิธี รวมทั้ง ประชาชน เยาวชน และผู้แทนจากสถาบันการศึกษา เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณหอประชุมแก่นเมือง (ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น)
.
ในการนี้ คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำทีมแทพย์ เจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฯ ลงพื้นที่ให้ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา ตรวจวัดสายตาพร้อมแจกแว่น และบริการตัดผม ฯลฯ ให้กับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
.
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้สนับสนุนอุปกรณ์ประกอบอาชีพ ช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแก้ไขปัญหาความยากจน ระหว่าง กรมการพัฒนาชุมชนและมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซึ่งมูลนิธิฯ ได้จัดงบประมาณดำเนินการเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพมอบให้แก่ครัวเรือนยากจน ให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว
.
โครงการจักรยานเพื่อน้องสัญจร (ครั้งที่ 4) เพื่อให้นักเรียนที่ประสบปัญหาในการเดินทางได้ยืมเรียน รวมถึงเป็นการแบ่งเบาภาระค่าพาหนะแก่ผู้ปกครองได้อีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังเสริมสร้างให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย เรียนรู้กฎจราจร เรียนรู้การแบ่งปัน และดูแลรักษาสาธารณสมบัติร่วมกัน

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All