Pin It

   วันนี้ (6 มีนาคม พ.ศ. 2567) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ โดย คุณชุมพล บุญภักดี ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าแผนกสาธารณภัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้
.
จุดที่ 1 ณ บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 3 คน มอบเงินสดคนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,500 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 11,500 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณสมควร ดิษเทศ นายกเทศมนตรีตำบลหนองฝ้าย พร้อมด้วยคุณ รัชดาพร นุ่มภิลัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมมอบ
.
จุดที่ 2 บริเวณหมู่ที่ 10 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 5 คน มอบเงินสดคนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,500 บาท พร้อมเงินสงเคราะห์ค่าฌาปนกิจศพให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 37,500 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณสุมาลี กนกศรีวิเชียร รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลสระลงเรือ พร้อมด้วยคุณรัชดาพร นุ่มภิลัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมมอบ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All